Onderzoek en samengesteld door Patrick van Griethuysen & Loes Peters.
bijgewerkt tot APRIL 2017
Email: pvg@camerama.demon.nl
Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.


DE FAMILIE VAS

(uit de Encyclopedie van de Zaanstreek)
Het geslacht "VAS" uit Wormerveer is een oud en vermogend geslacht. In 1588 kwam al een Claes Vasterszn in het Maatboek voor. De voornaam Vastert, waaruit de geslachtsnaam is gevormd, kwam buiten de Zaanstreek niet voor.
Voor de Wormerveerse geschiedenis zijn van belang Vastert Claeszn (1583-1665), die in de eerste helft van de XVIIe eeuw als houtkoper en timmerman een belangrijk aandeel had in de uitbreiding van zijn dorp en de financiering daarvan, alsmede zijn nageslacht. Veruit de bekendste van deze Waterlands-doopsgezinde familie was Vastert Claeszn Vas (1729-1808). Mede door huwelijken met dochters van bemiddelde Zaanse kooplieden was het vermogen van het geslacht Vas sterk toegenomen, het werd in 1809 op twee miljoen gulden geschat.
De Vassen dreven grote handels- en fabriekszaken in schelpzandmalerij, stijfselmakerij en olieslagerij (met 16 molens). Ook waren zij betrokken bij de gerenommeerde papierfabricage der Erven D.&C. Blaauw en bij de zeerederij. De firma Vas & Co. was volgens G.J. Honig na de Franse tijd het enig overgebleven olieslagersbedrijf.
Een kleinzoon van Vastert Claeszn Vas, Vastert Vas Visser, zette nog korte tijd de Zaanse bedrijven voort, maar liquideerde deze en vertrok naar Amsterdam. In zijn bezit waren bijvoorbeeld ook korenmolen "De Ruyter" in Zaandam en de latere houthandel van de Gebr. Endt aldaar, waarvan de grondslag door de ouders van Vas Visser was gelegd.

DE FAMILIE VAS

Door de Heer Jan Aten te Amsterdam

De geslachtsnaam Vas is afgeleid van de voornaam Vastert, zoals met tal van Zaanse achternamen het geval is (Meyn van Meindert, Joop van Joseph, Joor van Joris etc). In de Zaanse Volkstaal is Vastert een nevenvorm van de oud-Germaanse naam "Fastheri" De voornaam Vastert lijkt in deze huidige tijd niet meer te bestaan, deze voornaam was echter in de XVIe en XVIIe eeuw aan de Zaan niet ongewoon. (De voornaam Vastert bestaat in deze tijd nog wel degelijk P.v.G)

Betreft de voornaam VASTERD. De veronderstelling van Jan Aten over deze voornaam is niet juist. De herkomst is als volgt:
  De naam Vasterd is net als bv. Koedert, (Koenraad), Reindert, etc. afgeleid van Vaste raad (gever) Koene raad (gever) Reine raad (gever) aldus gebleken uit een onderzoek van een van de medewerkers van de faculteit der Letteren, Rijks Universiteit Utrecht.

DE FAMILIENAAM VASTERD of VASTERT

Door Patrick van Griethuysen

Deze familienaam komt in beide vormen in deze tijd nog redelijk vaak voor in Oost Nederland, Enschede, Hengelo, Oldenzaal etc. Ook in Noord-Brabant en Noord-Limburg treft men deze naam aan. Deze familie heeft echter een Rooms Katholieke achtergrond en het lijkt twijfelachtig of er een gemeenschappelijke voorvader is geweest. NB:
  In Oldenzaal bestaat het landgoed "'t Vastert". De achternaam in het oosten des lands hangt daarmee samen.
  (www.goudengids.nl - verteld ons dat er in Nederland 42 telefoonnummers op de naam Vastert en Vasterd zijn).
  De dubbele familienaam Vas Visser komt vanaf 1826 voor.


GENERATIE I - zn van onbekend

CLAES VASTERTSZN, overleden voor 1597, (Van deze Claes Vastertsn blijkt alleen een en ander, wanneer hij is overleden. Op 28 maart 1597 compareren voor de weeskamer: Pieter Dircksz als man en voogd van Duyff Gerritsdgt sijn egte Huysvrou, Josep Simonszn, Egbert Simonszn, Claes Janszn, en Dirck Janszn als voogden over de vier kinderen "die sij ghewonnen en gheteeld" heeft bij haar overleden man Claes Vastertszn en bewijst aan deze kinderen de vaderlijke nalatenschap.
De vader van deze Claes Vastertszn zal wel Vastert Claeszn zijn geweest die genoemd wordt in een kohier op de 10e penning van 1562 als eigenaar van een huys met 5 morgen en 2 hont land, maar de aansluiting zal waarschijnlijk heel moeilijk te bewijzen zijn).
huwt
DUYFF GERRITSDGT,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, waarvan een met name bekend:
  1 VASTERT CLAESZN, geboren 1583, VOLGT ONDER II

GENERATIE II - zn van I

VASTERT CLAESZN, geboren 1583, overleden 1665, (Vastert Claeszn, gewoonlijk genoemd Vastert Claeszn Houtkooper, was in zijn tijd een belangrijk man. Hij was inderdaad houtkoper en timmerman en heeft een groot aandeel gehad in het bouwen - en ook in de financiering daarvan - van het zich sterk uitbreidende Wormerveer. Hij was bovendien enige keren Schepen van de Ban van Wessaenen, waartoe ook Wormerveer behoorde. Dit is nog wel merkwaardig, want het bestuur kwam in die tijden alleen toe aan de leden van de Gereformeerde Staatskerk, die daarvoor aan de Zaan kennelijk geen voldoende aantal capabele mensen telde, waarom ook Katholieken en Waterlandse Doopsgezinden het Schepenambt in het begin van de XVIIe eeuw dikwijls waarnamen. Onze familie Vas behoorde tot de Waterlandse Doopsgezinden).
huwt
GUERTE CORNELISDGT,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend drie kinderen geboren die het geslacht voortzetten:
  1 BAERT VASTERTSZN, VOLGT ONDER IIIa

  2 CLAES VASTERTSZN, VOLGT ONDER IIIb

  3 CORNELIS VASTERTSZN, VOLGT ONDER IIIc

GENERATIE IIIa - zn van II

BAERT VASTERTSZN, (vestigde zich te Amsterdam)
huwt
NN GROOT
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 VASTERT BAERTSZN GROOT, VOLGT ONDER IVa

GENERATIE IIIb - zn van II

CLAES VASTERSZN, (Claes Vastertszn was net als zijn vader timmerman en houtkoper. Hij bezat de helft in een houtzaagmolen bij de Zuidersluis in Krommenie).
huwt
GRIETH JANSDGT LAKEMAN,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 3 kinderen geboren:
  1 PIETER CLAESZN VAS, VOLGT ONDER IVb

  2 VASTERT CLAESZN VAS, VOLGT ONDER IVc

  3 TRIJNTJE CLAESDGT VAS,
  huwt
  JAN CLAASZN SMIT, meester Stijfselmaaker aan de Wormerringdijk

GENERATIE IIIc - zn van II

CORNELIS VASTERTSZN, (Cornelis Vastertszn was timmerman en houtkoper. Hij stichtte in 1665 de houtzaagmolen "Het vliegend Hart" aan de Engewormerdijk bij het Wormersluisje, hij geraakte insolvent maar zijn schoonvader heeft hem financieel op de been gehouden).
huwt
DUYFJE CORNELISDGT (PRINS? - POUWELS?),
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 VASTERT CORNELISZN VAS, VOLGT ONDER IVd

  2 JACOB CORNELISZN PRINS, VOLGT ONDER IVe

GENERATIE IVa - zn van IIIa

VASTERT BAERTSZN GROOT, (Vastert Baertszn Groot was boer in Wormerveer in de boerderij van de familie van zijn echtgenote bij het Noorderveer, die reeds behoorde naan Dirck Janszn, een van de voogden van de kinderen van Claes Vastertszn en Duyff Gerritsdgt, die haar overgrootvader was).
huwt
HILLEGONDT DIRCKSDGT,
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 DIRCK VASTERTSZN GROOT

GENERATIE IVb - zn van IIIb

PIETER CLAESZN VAS, Schipper en Koopman in Rotterdam,
huwt
MAARTJE WILLEMS,
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 CLAES PIETERSZN VAS, VOLGT ONDER Va

GENERATIE IVc - zn van IIIb

VASTERT CLAESZN VAS, Schipper en Koopman
huwt
AAGJE JANS LELY,
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 JAN VASTERSTSZN VAS, VOLGT ONDER Vb

  2 CLAES VASTERTSZN VAS, VOLGT ONDER Vc

GENERATIE IVd - zn van IIIc

VASTERT CORNELISZN VAS, (Vastert Corneliszn Vas was biersteker en wijnkoper op de Zuiderhoek van het Krommenieerpad en ook Diaken van de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente).
huwt
MARIJTJE DIRCKSDGT
geen kinderen bekend.

GENERATIE IVe - zn van IIIc

JACOB CORNELISZN PRINS, Schipper en Koopman
huwt
JANNETJE JANS SCHIL,
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 JAN JACOBSZN PRINS

  2 SIMON JACOBSZN PRINS

GENERATIE Va - zn van IVb

CLAES PIETERSZN VAS, (Claes Pietersn Vas was als directeur werkzaam bij de compagie van de Schilpmolen, in de XVIIIe eeuw een zeer belangrijke handelszaak in, wat wij tegenwoordig noemen, chemicalien, in hoofdzaak importeurs van potas en weedas uit de Oostzee landen. Hij dreef verder een tijd lang de oliemolen De Bagijn op de Koog, die aan zijn vrouws familie behoorde, en kocht later een stijfselhuis aan de Wormerringdijk. Hij was voorganger van de Waterlandse Gemeente te Wormerveer).
huwt
GRIETGHEN ABRAMSDGT VAN ELSLAND,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 3 kinderen geboren:
  1 PIETER CLAESZN VAS, VOLGT ONDER VIa

  2 WILLEM CLAESZN VAS, VOLGT ONDER VIb

  3 ABRAM CLAESZN VAS, VOLGT ONDER VIc

GENERATIE Vb - zn van IVc

JAN VASTERTSZN VAS, Kaaskoper te Wormerveer,
huwt
MAARTJE MICHIELSDGT VOLGER,
uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

GENERATIE Vc - zn van IVc

CLAES VASTERTSZN VAS, eigenaar van het Noorderstijfselhuis bij het Noorderveer te Wormerveer,
huwt
GRIETJE DIRKSDGT SCHAAP,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 VASTERT CLAASZN VAS, geboren 1729, VOLGT ONDER VId

GENERATIE VIa - zn van Va

PIETER CLAASZN VAS, (een vermogend stijfselmaker met zijn vaders stijfselhuis aan de Wormerringdijk.
Hij was olieslager met enkele molens, afkomstig uit de familie Lely. Hij was Diaken van de Waterlandse Gemeente)
huwt
GRIETJE IJSBRANDSDGT LELY
verder niets bekend

GENERATIE VIb - zn van Va

WILLEM CLAESZN VAS, Meester Broodbakker in de bocht te Wormerveer
huwt
TRIJNTJE CORNELISDGT GROOT,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:

  1 KLAAS WILLEMSZN VAS, geboren 1748, VOLGT ONDER VIIa

GENERATIE VIc - zn van Va

ABRAM CLAASZN VAS, diaken van de Waterlandse Gemeente
huwt
JANNETJE ARIS KIEL
verder niets bekend

GENERATIE VId - zn van Vc

VASTERT CLAASZN VAS, geboren Wormerveer 22 november 1729, overleden 23 februari 1808 (Vastert Claaszn Vas werd door zijn beide huwelijken een schatrijk man. Hij was olieslager met 16 oliemolens, voornaamste aandeelhouder in de papiermakerij van Dirk Blaauw, werkende met 5 kapitale papiermolens, Stijfselmaker. Exporteur van Nederlandsch Indische producten naar Noorwegen etc. Zijn nalatenschap bedroeg in 1808 een miljoen achthonderd duizend gulden !)
huwt 1e
JACOBA PIETERSDGT NANNING, overleden Wormerveer 15 december 1759
uit dit huwelijk:.
  1 CLAAS VASTERTSZ VAS, geboren omstreeks 1755 maar verder niets bekend.
huwt 2e
GUURTJE DIRKS BLAAUW, geboren 9 januari 1735, overleden Wormerveer 20 december 1799
uit dit huwelijk werden voorzover bekend en geboren te Wormerveer:
  2 DIRK VAS, geboren 1763, overleden Wormerveer 18 augustus 1827, ongehuwd

  3 CORNELIS VAS, geboren 1766, overleden Wormerveer 4 december 1802, ongehuwd

  4 AALTJE VASTERTS VAS, geboren 18 november 1769, VOLGT ONDER VIIb

  5 JAN VAS, geboren 1773, VOLGT ONDER VIIc

GENERATIE VIIa - zn van VIb

KLAAS WILLEMSZN VAS, waarschijnlijk geboren in het jaar 1748, overleden (70 jaren en 6 maanden), Wormerveer 2 februari 1818, Broodbakker en Diaken van de Waterlandse Gemeente
huwt Wormerveer ?
MARRITJE BOELHOUWER, waarschijnlijk geboren in het jaar 1755, overleden (71 jaar en 2 maanden) Wormerveer 2 juni 1826
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 WILLEM VAS, gedoopt Schermerhorn 18 april 1779, VOLGT ONDER VIIIa

  2 GERRIT VAS, geboren Wormerveer 30 november 1783, VOLGT ONDER VIIIb

  3 TRIJNTJE VAS, geboren Wormerveer 15 oktober 1787,
  huwt Wormerveer 6 april 1811
  PIETER JONGENS

  4 CORNELIS VAS, geboren Wormerveer 25 juli 1792

GENERATIE VIIb - dgt van VId

AALTJE VASTERTS VAS, geboren Wormerveer 18 november 1769, overleden Zaandam 12 april 1835
huwt Wormerveer 6 oktober 1806
DIRK GERRITS VISSER, geboren Westzaandam 6 januari 1757, overleden Westzaandam 6 augustus 1819, koopman en olieslager,
uit dit huwelijk werden te Zaandam 2 kinderen geboren:
  1 GERRIT VISSER, geboren 21 januari 1807, overleden 1872, met nageslacht Visser van Hazerswoude

  2 VASTERD VISSER, (bij Koninklijk besluit dd 19 september 1826 werd zijn familienaam VAS VISSER, geboren 1 januari 1811, VOLGT ONDER VIIIc

GENERATIE VIIc - zn van VId

JAN VAS, geboren 1773, overleden Wormerveer 16 oktober 1824, (probeerde na de Franse bezettingstijd de Walvisvaart weer op gang te brengen, wat veel geld gekost heeft ........)
huwt omstreeks 1799
LYSBETH KUYPER, geboren 1778, overleden Wormerveer 15 april 1828
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIa zn van VIIa

WILLEM VAS, gedoopt Schermerhorn 18 april 1779,
huwt Wormerveer 27 augustus 1809
GERGIE DIRKS DE BRUYN
uit dit huwelijk voorzover bekend en geboren te Krommenie:
  1 MARITJE VAS, geboren 12 augustus 1810,
  huwt Wormerveer 23 september 1838
  KLAAS KUIJK

  2 DIRK VAS, geboren 9 oktober 1814, VOLGT ONDER IXa

GENERATIE VIIIb zn van VIIa

GERRIT VAS, geboren Wormerveer 30 november 1783, Broodbakker,
huwt
NEELTJE DE BOER
uit dit huwelijk o.a. en geboren Wormerveer:
  1 HELENA VAS, geboren 5 juni 1812

  2 MARRETJE VAS, geboren 23 januari 1816

  3 KLAAS VAS, geboren 1 maart 1818, VOLGT ONDER IXb

  4 JAN VAS, geboren 6 februari 1824

GENERATIE VIIIc- zn van VIIb

VASTERD VAS VISSER, geboren West Zaandam 1 januari 1811, overleden "Huize Vredenhof" onder Heemstede 7 september 1844, koopman,
huwt Haarlem 27 september 1832
CATHARINA SMIT, geboren Koog aan de Zaan 16 september 1812, overleden Amsterdam 13 december 1862
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1/5 te Wormerveer, 6 en 7 te Amsterdam:
  1 DIRK VAS VISSER, geboren 6 juli 1833, overleden Rome Italie 17 mei 1855, ongehuwd

  2 CATHARINA VAS VISSER, geboren 3 november 1835, overleden Haarlem 10 septeber 1914,
  huwt Heemstede 4 september 1856
  ALEXANDER ISAAC VON HEMERT, geboren Amsterdam 23 augustus 1833, overleden Haarlem 17 januari 1896, directeur Banque de Paris et des Pays Bas.

  3 GERRIT VAS VISSER, geboren 13 januari 1837, overleden

  4 GERRIT VAS VISSER, geboren 13 januari 1838, VOLGT ONDER IXc

  5 EVERT VAS VISSER, geboren 4 december 1839, VOLGT ONDER IXd

  6 CORNELIS VAS VISSER, geboren 10 december 1841, overleden Amsterdam 4 mei 1851

  7 NICOLAAS VAS VISSER, geboren 23 juni 1844, VOLGT ONDER IXe

GENERATIE IXa zn van VIIIa

DIRK VAS, geboren Krommenie 9 oktober 1814, Timmerman,
huwt Wormerveer 22 mei 1842
TRIJNTJE (FRANCYNTJE) JONGENS, geboren Wormerveer 4 september 1816, (dochter van Pieter Jongens & Trijntje Vas)
uit dit huwelijk voorzover bekend en geboren te Westzaan:
  1 TRIJNTJE VAS, geboren 7 april 1843,overleden Bloemendaal 3 maart 1929,
  huwt Beverwijk 28 november 1867
  ANDRIES ALBERTUS HOEBEN, geboren Beverwijk 22 december 1841, Schipper

  2 GUURTJE VAS,geboren Beverwijk 1851, overleden Beverwijk 26 januari 1880,
  huwt Beverwijk 14 september 1876
  HARMEN SLATS, geboren Nijkerk 1840,overleden Beverwijk 25 juni 1878, schipper

GENERATIE IXb zn van VIIIb

KLAAS VAS, geboren Wormerveer 1 maart 1818,
huwt Wormerveer 23 september 1838
GRIETJE BOUWMAN, geboren Koog aan de Zaan 24 mei 1816, (dochter van Isaac Bouwman & Maartje Oosthuisen)
uit dit huwelijk en geboren te Koog aan de Zaan:
  1 KLAAS VAS, geboren 1839, VOLGT ONDER Xa

  2 GERRIT VAS, geboren 21 juli 1840, jong overleden.

  3 NEELTJE VAS, geboren 16 oktober 1841

  4 ISAAC VAS, geboren 24 oktober 1844, jong overleden

  5 NEELTJE VAS, geboren 17 april 1847,
  huwt Wormerveer 28 mei 1870
  WILLEM BUIJS

  6 MAARTJE VAS, geboren 26 februari 1850, jong overleden

  7 MAARTJE VAS, geboren 3 december 1852, overleden Koog aan de Zaan 29 juli 1943, ongehuwd.

  8 GERRIT VAS, geboren 10 februari 1856, VOLGT ONDER Xb

  9 ISAAC VAS, geboren 19 januari 1859, VOLGT ONDER Xc

  10 MARRETJE VAS, geboren 23 mei 1863
  huwt Koog aan de Zaan 25 mei 1884
  SIMON BRUIN, geboren Buiksloot 1857

GENERATIE IXc - zn van VIIIc

GERRIT VAS VISSER, geboren Wormerveer 13 januari 1838, overleden Vogelenzang 12 september 1911, Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw
huwt Amsterdam 5 april 1861
OLGA EMILIE VON HEMERT, geboren Amsterdam 20 augustus 1840, overleden Haarlem 23 augustus 1918,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1 te Amsterdam, 2/4/5/6/7 te Doorn, 3 te Heerde:
  1 JOHANNES MAURITS VAS VISSER, geboren Doorn 6 oktober 1867, VOLGT ONDER Xd

  2 ALEXANDRA CHARLOTTE VAS VISSER, geboren Doorn 25 novembe 1871, overleden Antibes Frankrijk 20 april 1949,
  huwt Amsterdam 23 april 1895 - gescheiden 1907
  GEORGE WILLEM VAN HEUKELOM, geboren 1870, overleden 1952

  3 ELISABETH VAS VISSER, geboren 24 december 1874, overleden Zutphen 5 februari 1955
  huwt Amsterdam 24 september 1896
  ARNOLDUS MAAS GEESTERANUS, geboren Deventer 4 augustus 1873, overleden Zutphen 8 november 1950

  4 OLGA EVELINE VAS VISSER, geboren 7 januari 1877, overleden Montreux CH 31 augustus 1976
  huwt Overveen 27 juni 1915
  JACOBUS VAN STOLK, geboren Rotterdam 7 september 1862, overleden Zwolle 6 februari 1919

GENERATIE IXd - zn van VIIIc

EVERT VAS VISSER, geboren Wormerveer 4 december 1839, overleden Heerde 22 januari 1882,
huwt Bemmel 13 oktober 1864
MARIA ALETTA STOLK, geboren Bemmel 26 oktober 1842, overleden Culemborg 1 juni 1910
uit dit huwelijk werden te Heerde 5 kinderen geboren:
  1 CATHARINA JACOBA CHRISTINA VAS VISSER, geboren 21 december 1865, overleden 's-Gravenhage 8 oktober 1920
  huwt Heerde 5 januari 1888
  JUSTUS AUGUST DITO DE FREMERY, geboren Roermond 20 mei 1850, overleden 's-Gravenhage 2 maart 1923

  2 DIRK VAS VISSER, geboren 25 januari 1867, VOLGT ONDER Xe

  3 MARIE ALETTA VAS VISSER, geboren 11 september 1868, overleden Davos CH 23 september 1893

  4 HERMINA EVERHARDA VAS VISSER, geboren 9 november 1869, overleden Nice FR 30 januari 1948
  huwt
  ERNESTUS JOHANNES CHRISTIAAN GREVEN, geboren Zwolle 26 november 1859, overleden 's-Gravenhage 22 maart 1945

  5 CATHARINA VAS VISSER, geboren 11 september 1875, overleden Utrecht 27 juli 1949
  huwt 's-Gravenhage 17 november 1904 - gescheiden 's-Gravenhage 3 juni 1918
  HENRI GUILLAUME FROMBERG, geboren Apeldoorn 9 april 1881, overleden 's-Gravenhage 18 maart 1966, Bankier

GENERATIE IXe zn van VIIIc

NICOLAAS VAS VISSER, geboren Amsterdam 23 juni 1844, overleden Heemstede 27 februari 1906, landeigenaar
huwt Amsterdam 4 december 1879
LOUISA CATHARINA ELIZE Jkv TINDAL, geboren 's-Gravenhage 12 mei 1854, overleden Heemstede 24 april 1908
uit dit huwelijk werden te Haarlem 2 kinderen geboren:
  1 ERNST VAS VISSER, geboren 29 augustus 1880, VOLGT ONDER Xf

  2 MARY VAS VISSER, geboren 13 maart 1882, overleden Bloemendaal 15 oktober 1959
  huwt Heemstede 1 september 1914
  HENDRIK SMIDT VAN GELDER, geboren Amsterdam 4 september 1884, directeur van papierfabriek van Gelder & Zn

GENERATIE Xa - zn van IXb

KLAAS VAS, geboren Wormerveer 1839,overleden Koog aan de zaan 25 augustus 1949, olieslager
huwt Zaandijk 20 oktober 1861
EEFJE MANS, geboren Zaandijk omstreeks 1837, overleden Koog aan de zaan 27 december 1871
uit dit huwelijk voorzover bekend en geboren te Zaandijk:
  1 KLAAS VAS, geboren 1 april 1863, VOLGT ONDER XIa

  2 GRIETJE VAS, geboren omstreeks 1866, overleden Zaandam 28 maart 1917
  huwt Koog aan de zaan 16 januari 1887
  NICOLAAS KAT, geboren Zaandam omstreeks 1862, olieslager

  3 TRIJNTJE VAS, geboren Zaandijk omstreeks 1868,
  huwt Koog aan de zaan 29 december 1889
  JOHANNES GODEFRIEDUS HENDRICUS JACOBUS ALBERS, geboren Amsterdam omstreeks 1867, diamantslijper

  4 SIMON VAS, geboren 5 april 1871, VOLGT ONDER XIb

GENERATIE Xb zn van IXb

GERRIT VAS, geboren Koog aan de Zaan 10 februari 1856, overleden Koog aan de Zaan 20 januari 1942,
huwt Koog aan de Zaan 8 mei 1881
LEENTJE ROT, geboren Koog aan de Zaan 2 februari 1858, overleden Koog aan de Zaan 30 april 1935,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, 1/2 te Zaandijk, 3/8 te Koog aan de Zaan:
  1 KLAAS VAS, geboren 16 augustus 1882, VOLGT ONDER XIc

  2 ARIE VAS, geboren 14 oktober 1883, VOLGT ONDER XId

  3 GERRIT VAS, geboren 25 februari 1885, VOLGT ONDER XIe

  4 FREDERIK VAS, geboren 21 december 1886, VOLGT ONDER XIe/1

  5 SIMON VAS, geboren 11 juni 1888, VOLGT ONDER XIe/2

  6 SIJBETJE VAS, geboren 9 juli 1889, overleden Koog aan de Zaan 18 december 1971,
  huwt Koog aan de Zaan 27 februari 1909
  MEINDERT DE VRIES, geboren Uitgeest 8 september 1886, overleden Koog aan de Zaan 7 mei 1935

  7 CORNELIS VAS, geboren 13 juli 1891, VOLGT ONDER XIf

  8 LEENTJE VAS, geboren 7 oktober 1892, overleden Zaanstad 12 juni 1976,
  huwt Koog aan de Zaan 27 april 1918
  LEOPOLD JOSEPH DE WINTER, geboren Oijcke Belgie 5 oktober 1886, overleden Koog aan de Zaan 15 september 1955

GENERATIE Xc zn van IXb

ISAAC VAS, geboren Koog aan de Zaan 19 januari 1859, overleden Zaandam 28 december 1915,
huwt Koog aan de Zaan 17 september 1882
AALTJE KLOMP, geboren Westzaan 17 oktober 1857, overleden Zaandam 23 januari 1944,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend en te Zaandam 3 kinderen geboren:
  1 GRIETJE VAS, geboren 31 juli 1883, overleden Westzaan 8 november 1971,
  huwt Zaandijk 9 september 1909
  CORNELIS WIT, geboren Zaandijk 12 december 1883, overleden Zaandijk 20 januari 1952

  2 KLAAS VAS, geboren 12 maart 1887, VOLGT ONDER XIg

  3 HENDRIK JAN VAS, geboren 5 september 1893, VOLGT ONDER XIh

GENERATIE Xd zn van IXc

JOHANNES MAURITS VAS VISSER, geboren Amsterdam 24 maart 1862, overleden Cap d'Antibes Fr 9 oktober 1927, directeur IJsselstoomtram maatschappij
huwt Amsterdam 25 mei 1893 - echtscheiding 20 mei 1920
LOUISE CAROLINE BOISSEVAIN, geboren Amsterdam 11 maart 1867, overleden Geneve CH 5 maart 1936
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE Xe zn van IXc

DIRK VAS VISSER, geboren Heerde 25 januari 1867, overleden Baarn 13 juli 1934, commissaris der NV Nederlandse Steenkolenhandel
huwt Vlaardingen 13 september 1893
GEERTRUIDA CATHARINA KIKKERT, geboren Vlaardingen 28 februari 1865, overleden Baarn 20 januari 1939
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 PAULUS VAS VISSER, geboren Gendringen 29 juli 1894, VOLGT ONDER XIi

  2 DIRK VAS VISSER, geboren Purmerend 6 mei 1898, VOLGT ONDER XIj

  3 AGATHA GEERTRUDA VAS VISSER, geboren Purmerend 15 oktober 1902, overleden Haren 11 september 1998
  huwt Baarn 22 juli 1924
  WILLEM JOHAN WOLFF KOSTER, geboren Batavia NOI 11 december 1896, overleden Haren 30 december 1986 prof.dr. in de Nederlandse letteren, hoogleraar te Groningen

GENERATIE Xf zn van IXc

ERNST VAS VISSER, geboren Haarlem 29 augustus 1880, overleden Lausanne CH 22 augustus 1962
huwt London GB 12 juli 1923
MARY WILSON, geboren Bennebroek 7 februari 1878, overleden Spa Belgie 9 juli 1931
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE XIa - zn van Xa

KLAAS VAS, geboren Zaandijk 1 april 1863, overleden Koog aan de Zaan 25 augustus 1949,
huwt Koog aan de Zaan 18 november 1888
CATHARINA BOON, geboren Wormerveer 23 augustus 1863, overleden Koog aan de Zaan 21 maart 1928,
uit dit huwelijk werden te Koog aan de Zaan 3 kinderen geboren:
  1 EEFJE VAS, geboren 23 april 1890, overleden Zaanstad 6 juli 1976
  huwt Zaandijk 25 februari 1915
  KLAAS GROOT, geboren Zaandijk 24 juli 1889, overleden Koog aan de Zaan 17 oktober 1972

  2 ANTJE VAS, geboren 17 mei 1892, overleden Zaanstad 8 december 1976, Concierge Badhuis
  huwt Koog aan de Zaan 4 maart 1915
  WILLEM KLUT, geboren Koog aan de Zaan 10 mei 1892, overleden Koog aan de Zaan 21 november 1964

  3 ELIZABETH VAS, geboren 17 mei 1897, overleden Zaanstad 21 november 1980
  huwt Koog aan de Zaan 15 oktober 1920
  JACOB JAN KAMPHUIS, geboren Zaandijk 4 september 1895, overleden Zaandijk 22 januari 1957

GENERATIE XIb - zn van Xa

SIMON VAS, (DE PAARDEKOP), geboren Zaandijk 5 april 1871, overleden Zaandam 3 september 1950, Fabrieksarbeider,
huwt Wormerveer 16 juni 1895
GEERTRUIDA HILDERING, geboren Wormerveer 15 november 1872
uit dit huwelijk werden te Zaandam 5 kinderen geboren:
  1 KLAAS VAS, geboren 26 oktober 1896, VOLGT XIIa

  2 GERRIT VAS, geboren 14 mei 1900, VOLGT XIIb

  3 EEFJE VAS, geboren 28 april 1902, overleden Amersfoort 30 juli 1995
  huwt Zaandam 7 december 1922
  SIEWERT VAN HOUTEN, geboren Koog aan de Zaan 2 juni 1893, overleden Amersfoort 2 januari 1948

  4 GEERTUIDA VAS, geboren 21 maart 1905. overleden Zaandam 20 juli 1996
  huwt Zaandam 12 mei 1932
  WILLEM WINDHOUWER, geboren Koog aan de Zaan 20 februari 1904, overleden Zaanstad 14 februari 1985

  5 SIMON VAS, geboren Zaandam 5 februari 1910, VOLGT XIIc

GENERATIE XIc zn van Xb

KLAAS VAS, geboren Zaandijk 16 augustus 1882, overleden Zaandam 23 februari 1949,Houtwerker, 1e aflader bij een Houthandel,
huwt Zaandijk 10 augustus 1905
SIJBRECHTJE SLUIJS, geboren Zaandijk 10 december 1879, overleden Zaandam 31 juli 1981
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/3 te Zaandijk, 4 te Zaandam:
  1 GERRIT VAS, geboren 30 september 1906, VOLGT ONDER XIId

  2 AALTJE VAS, geboren 22 september 1908, overleden Zaandam 18 januari 1969,
  huwt Wormer 7 juli 1932
  ISAAK PIETER KUIJPER, geboren Wormer 7 april 1903

  3 LEENTJE VAS, geboren 3 juli 1910, overleden Jisp 11 november 1996, ongehuwd

  4 SIMON FREDERIK VAS, geboren 20 september 1917, VOLGT ONDER XIIe

GENERATIE XId zn van Xb

ARIE VAS, geboren Zaandijk 14 oktober 1883, overleden Zaandam 15 november 1958, Houtwerker, Zager,
huwt Koog aan de Zaan 3 november 1906
TRIJNTJE HOUWERTJES, geboren Westzaan 13 juli 1884,
uit dit huwelijk werden te Zaandam 3 kinderen geboren:
  1 GERRIT JAN VAS, geboren 14 december 1907, VOLGT ONDER XIIf

  2 JAN VAS, geboren 11 september 1910

  3 ARIE VAS, geboren 27 mei 1924, VOLGT ONDER XIIg

GENERATIE XIe zn van Xb

GERRIT VAS, geboren Koog aan de Zaan 25 februari 1885, overleden Zaandam 22 augustus 1965, Melkventer,
huwt Koog aan de Zaan 13 mei 1909
CHRISTINA JOHANNA ELISABETH MACHIELSEN, geboren Utrecht 19 juli 1883, overleden Koog aan de Zaan 8 juli 1957,
uit dit huwelijk werden te Koog aan de Zaan 2 kinderen geboren:
  1 GERRIT VAS, geboren 23 februari 1911, VOLGT ONDER XIIh

  2 PETRUS VAS, geboren 1 juli 1912, VOLGT ONDER XIIi

GENERATIE XIe/1 zn van Xb

FREDERIK VAS, geboren 21 december 1886,overleden Zaandam 19 mei 1917,
huwt Koog aan de Zaan 25 juni 1910
HELENA SIFFELS, geboren Zaandam 1886, overleden Amsterdam 25 april 1935
uit dit huwelijk voorzover bekend geen kinderen

GENERATIE XIe/2 zn van Xb

SIMON VAS, geboren Koog aan de Zaan 11 juni 1888,overleden Koog aan de Zaan 25 juli 1916,
huwt Koog aan de Zaan 21 februari 1914
IMMETJE VISSER, geboren Wormerveer 1890
uit dit huwelijk voorzover bekend geen kinderen

GENERATIE XIf zn van Xb

CORNELIS VAS, geboren Koog aan de Zaan 13 juli 1891, overleden Krommenie 12 november 1967, Boterboer, Melkslijter,
huwt Wormerveer 17 november 1917
MINA BOOT, geboren Wormerveer 17 november 1917, overleden Wormerveer 30 januari 1964,
uit dit huwelijk werden te Wormer 2 kinderen geboren:
  1 GERRIT VAS, geboren 11 maart 1919, VOLGT ONDER XIIj

  2 AAGJE VAS, geboren 12 september 1921,
  huwt Wormer 4 juli 1946
  JACOBUS KOOMEN

GENERATIE XIg zn van Xc

KLAAS VAS, geboren Zaandam 12 maart 1887, overleden Groningen 12 april 1945, Kellner in een Casino,
huwt Zaandam 26 juli 1911
JANNETJE KOENE, geboren Zaandijk 10 oktober 1888,
uit dit huwelijk werden te Zaandam 2 kinderen geboren:
  1 AALTJE VAS, geboren 16 juli 1913, overleden Hilversum 6 januari 1940
  huwt Hilversum 16 september 1936
  FOLKERT HENDRIK HIDDINGA, geboren 's-Gravenhage 15 april 1901

  2 DIRK VAS, geboren 27 november 1916, VOLGT ONDER XIIk

GENERATIE XIh zn van Xc

HENDRIK JAN VAS, geboren Zaandam 5 september 1893, overleden Zaandam 8 april 1984, Meteropnemer, Geldophaler van de Gasfabriek en electrische werken, Controleur Gasbedrijf,
huwt Zaandam 27 augustus 1919
BETJE LOWENSTEIN, geboren Amsterdam 4 januari 1895, overleden Zaandam 5 mei 1979,
uit dit huwelijk werd te Zaandam een kind geboren:
  1 ALIDA MARTHA VAS, geboren 13 april 1922, overleden 's-Gravenhage 4 juni 2013
  huwt
  JEK KLEIJN

GENERATIE XIi zn van Xe

PAULUS VAS VISSER, geboren Gendringen 29 juli 1894, overleden Enschede 13 mei 1971, scheikundig ingenieur
huwt 1e Baarn 5 november 1923 - echtscheiding Baarn 28 december 1946
MARIA GIJSBERTHA FLEUMER, geboren Oldenzaal 1898, overleden Middelburg 1976
uit dit huwelijk werden te Middelburg 2 kinderen geboren:
  1 ELISABETH MARY VAS VISSER, geboren 30 januari 1939
  huwt 1e - echtscheiding Groningen 20 maart 1962
  PIETER VAN DER BEEK, geboren Middelstum 1 november 1929
  huwt 2e Groningen 27 mei 1974 - echtscheiding mei 1985
  PAUL ALEXANDER KYLSTRA, geboren 19 juni 1948

  2 VASTERD PAUL VAS VISSER, geboren 17 oktober 1940, VOLGT ONDER XII-l
huwt 2e Middelburg 24 december 1947
MARIA NOPPE, geboren Heemstede 9 januari 1910

GENERATIE XIj - zn van Xe

DIRK VAS VISSER, geboren Purmerend 6 mei 1908, overleden Ermelo 17 juli 1959, bouwkundige Rijksdienst IJsselmeerpolder
huwt Rotterdam 15 november 1928
FRANCOISE MARIE BUCKMANN, geboren Rotterdam 7 november 1900, overleden 1987
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1 te Amsterdam, 2/3 te Medemblik:
  1 EVERT VAS VISSER, geboren 22 december 1931, VOLGT ONDER XIIm

  2 FRANCOISE MARIE VAS VISSER, geboren 10 januari 1935
  huwt 1e april 1956 - echtscheiding 20 januari 1961
  MACHIEL VAN HOEWIJK, geboren Schiedam 21 april 1933

  3 SASCHA ADRIANA VAS VISSER, geboren 16 september 1941, overleden Nijmegen 22 maart 1997
  huwt - gescheiden
  JACOB VELDMAN, geboren 21 oktober 1929

GENERATIE XIIa - zn van XIb

KLAAS VAS, geboren Koog aan de Zaan 26 oktober 1896, overleden Zaandam 9 april 1937,
huwt Zaandam 15 december 1921
ANTJE TOLMAN, geboren Zaandam 4 augustus 1897, overleden Zaanstad 13 december 1976
uit dit huwelijk:
  1 SIMON VAS, geboren 16 november 1923, VOLGT XIIIa

  2 JAN VAS, geboren 4 oktober 1926, VOLGT XIIIb

GENERATIE XIIb - zn van XIb

GERRIT VAS, geboren Koog aan de Zaan 14 mei 1900, overleden Zaanstad 17 maart 1977, Werkman, Sjouwerman, Magazijnknecht, opzichter, Rijksambtenaar
huwt Zaandam 27 april 1938
ANTJE TOLMAN, geboren 4 augustus 1897, overleden Zaanstad 13 december 1976
uit dit huwelijk werd te Zaandam een kind geboren:
  1 GERDA GEERTRUIDA VAS, geboren 29 maart 1939,
  huwt 1e 27 augustus 1959, echtscheiding
  I.H. GOEZINNE
  huwt 2e
  WILLEM KIERS

GENERATIE XIIc - zn van XIb

SIMON VAS, geboren Zaandam 5 februari 1910, overleden Zaanstad 10 november 1982,
Fabrieksarbeider, ploegbaas, deegmaker in een biscuitfabriek, Ridder in de Orde van Oranje Nassau
huwt Amsterdam 16 mei 1935
PETRONELLA JOHANNA MARIA ZWANEVELD, geboren Amsterdam 18 december 1914
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE XIId zn van XIc

GERRIT VAS, geboren Zaandijk 30 september 1906, overleden Zeist 7 maart 1994, Finance Manager Oliemaatschappij, Ridder in de Orde van Oranje Nassau
huwt 1e Den Helder 18 januari 1935
HENRIETTA JOHANNA FELKERS, geboren Den Helder 20 februari 1908, overleden 's-Gravenhage 24 februari 1963,
uit dit huwelijk werden te Utrecht 3 kinderen geboren:
  1 NICOLAAS GERARD VAS, geboren 28 november 1936, VOLGT ONDER XIIIc

  2 ANTONIE VAS, geboren 3 augustus 1940, VOLGT ONDER XIIId

  3 MARIANNE HENRIETTE VAS, geboren 13 februari 1946
  huwt Voorburg ZH 7 maart 1969
  FREDDY BEVERS, geboren 's-Gravenhage 3 mei 1942
huwt 2e Rijswijk ZH 4 maart 1966
HUIGJE FELKERS, geboren Den Helder 23 februari 1910, overleden Leiden 2 april 1983

GENERATIE XIIe zn van XIc

SIMON FREDERIK VAS, geboren Zaandam 20 september 1917, overleden Roermond 28 mei 2000
huwt Zaandam 18 december 1947
HILLEGONDA HOOGENVEEN, geboren Portengen 1 september 1921
uit dit huwelijk werd te Zaandam een kind geboren:
  1 KLAAS JOHANNES VAS, geboren 25 oktober 1948

GENERATIE XIIf zn van XId

GERRIT JAN VAS, geboren Zaandam 14 december 1907, overleden Zaandam 23 januari 1984, Melkslijter, Sleepbootkapitein, Surveillant, Kantoorbediende,
huwt Zaandam 25 oktober 1934
MARIA HILLEGONA DE ROOIJ, geboren Zaandam 25 december 1908, overleden Zaandam 28 september 1996
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE XIIg zn van XId

ARIE VAS, geboren Zaandam 27 mei 1924, overleden 5 februari 2002
huwt Velsen 3 februari 1955
ADRIANA RAS
uit dit huwelijk:
  1 MARIA HILLEGONDA VAS, geboren Zaandam 29 juni 1956

  2 JAN VASTERT VAS, geboren Zaandam 12 januari 1958

  3 BOB VAS, geboren Zaandam 19 december 1959

  4 ELISABETH KATHARINA ADRIANA VAS, geboren Zaandam 22 juli 1961

GENERATIE XIIh zn van XIe

GERRIT VAS, geboren Koog aan de Zaan 23 februari 1911, overleden Leeuwarden 23 juni 1981, Instrumentmaker, Machinebankwerker, Vliegtuigfabriekinstrumentmaker,
huwt Zaandam 15 juli 1936
TRIJNTJE KAAIJK, geboren Zaandam 8 januari 1911, overleden Zwanenburg 6 december 1991
uit dit huwelijk werden te Zaandijk 2 kinderen geboren:
  1 DICK VAS, geboren 12 januari 1944, VOLGT ONDER XIIIe

  2 MIEKE VAS, geboren 16 april 1946,
  huwt 2 juni 1967
  FRANS H. REDER

GENERATIE XIIi zn van XIe

PETRUS VAS, geboren Koog aan de Zaan 1 juli 1912, overleden Krommenie 24 september 1987, Melkslijter,
huwt Koog aan de Zaan 30 augustus 1938
REINTJE TEELING, geboren Krommenie 14 september 1914, overleden Krommenie 17 april 1986
uit dit huwelijk werden te Koog aan de Zaan 4 kinderen geboren:
  1 GERRIT JAN VAS, geboren 12 mei 1940, overleden Koog aan de Zaan 2 april 1943

  2 CHRISTINA JANNY VAS, geboren 16 december 1943,
  huwt 6 december 1966
  D. KOEL

  3 GERRIT JAN VAS, geboren 3 oktober 1946, VOLGT ONDER XIIIf

  4 ANNEKE VAS, geboren 8 februari 1948,
  huwt Koog aan de Zaan 13 april 1966
  A.R. TOL


GENERATIE XIIj zn van XIf

GERRIT VAS, geboren Wormer 11 maart 1919, overleden Wormer 1 augustus 1998
huwt Callandsoog 16 juni 1949
JACOBA JEANETTE HOOGVORST, geboren Schoorl 20 januari 1919,
uit dit huwelijk werden te Wormerveer 3 kinderen geboren:
  1 GERARD CORNELIS VAS, geboren 24 mei 1951, overleden Zaandam 24 januari 1953

  2 WILHELMINA VAS, geboren 17 september 1954

  3 HANNY VAS, geboren 14 januari 1961

GENERATIE XIIk zn van XIg

DIRK VAS, geboren Zaandam 27 november 1916, overleden Amsterdam 20 juli 1983, Kellner, Belastingconsulent, Accountant,
huwt 's-Gravenhage 24 maart 1943
ELISABETH JOHANNA Jkv STOOP, geboren 's-Gravenhage 30 maart 1920,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te 's-Gravenhage, 2 te Klosterheide Duitsland:
  1 BRIGITTE WALTRAUT VAS, geboren 5 augustus 1943

  2 ERNA VAS, geboren 26 oktober 1944

GENERATIE XII-l zn van XIi

VASTERD PAUL VAS VISSER, (zich noemende en schrijvende PAUL VISSER) geboren Middelburg 17 oktober 1940, overleden Leusden 7 mei 2003
huwt 1e Amsterdam 18 februari 1965 - echtscheiding 23 december 1970
SUZANNA HANNY VOS, geboren Enschede 12 mei 1942
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 ROLAND ERNST VAS VISSER, geboren Emmeloord 13 juni 1966
huwt 2e De Bilt 18 augustus 1972 - echtscheiding Groningen 24 september 1980
ANNEMARIE LUCRETIA NANNINGA, geboren 12 april 1939
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  2 ELISABETH ANNEMARIE VAS VISSER, geboren Amersfoort 15 maart 1976
  huwt 13 augustus 2015
  ADRIAN NEAGOE, geboren Lugoj Roemenie 12 april 1977

GENERATIE XIIm zn van XIj

EVERT VAS VISSER, geboren Amsterdam 22 december 1931
huwt Haarlem 1 juli 1954
JOHANNA MARIA LEONORA LATUAPON, geboren Batavia NOI 30 augustus 1929
uit dit huwelijk werden te Haarlem 2 kinderen geboren :
  1 ERNST VAS VISSER, geboren 19 juni 1959

  2 HARALD VAS VISSER, geboren 30 augusus 1962, VOLGT ONDER XIIIg

GENERATIE XIIIa - zn van XIIa

SIMON VAS, geboren Zaandam 16 november 1923, overleden Purmerend 24 december 2015
huwt
TINE VAN DEN BROEK, geboren Purmerend 26 februari 1930,
uit dit huwelijk werden te Purmerend 2 kinderen geboren:
  1 MARIANNE VAS, geboren 8 januari 1954, overleden Purmerend 1 januari 1972

  2 ADRIE VAS, geboren 17 mei 1959, VOLGT XIVa

GENERATIE XIIIb - zn van XIIa

JAN VAS, geboren Zaandam 4 oktober 1926, overleden 's-Gravenhage 2 januari 2001
huwt 's-Gravenhage 12 december 1957
JOHANNA MARIA MOES, geboren Middelburg 10 juni 1928, overleden 's-Gravenhage 9 september 2015
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 RENE VAS, geboren 14 januari 1965 VOLGT XIVb

GENERATIE XIIIc zn van XIId

NICOLAAS GERARD VAS, geboren Utrecht 28 november 1936, Officier Koninklijke Luchtmacht, ongehuwd

GENERATIE XIIId zn van XIId

ANTONIE VAS, geboren Utrecht 3 augustus 1940, Administratief Employe
huwt Arnhem 22 november 1968
JOHANNA FERNADINA ELISABETH MARIA WILLEMSE, geboren Arnhem 23 maart 1943,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Rotterdam, 2 te Ouderkerk a/d IJssel:
  1 JOLANDA HENRIETTE VAS, geboren 22 juli 1971

  2 SASKIA MARIA VAS, geboren 6 maart 1975

GENERATIE XIIIe zn van XIIh

DICK VAS, geboren Zaandijk 12 januari 1944, meet en regeltechnicus
huwt Hoofddorp 31 mei 1966
WYBRIGJE DOETJE KLAVER, geboren Harlingen 8 oktober 1944
uit dt huwelijk werden te Alkmaar 2 kinderen geboren:
  1 SASKIA VAS, geboren 15 januari 1969
  huwt Schagerbrug 6 juni 1990
  ARJAN MATTHIJS BAKKER, geboren Alkmaar 31 december 1968

  2 ASTRID VAS, geboren 27 februari 1971
  huwt Gouda 13 juni 2000
  ALEXANDER GEORGE GERARDUS GEERDINK, geboren Beverwijk 24 april 1970

GENERATIE XIIIf zn van XIIi

GERRIT JAN VAS, geboren Koog aan de Zaan 3 oktober 1946,
huwt Bergen 7 december 1972
M.GLORIE
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 WENDY VAS, geboren 23 augustus 1973

  2 IVO PIETER JAN VAS, geboren 19 mei 1977,

GENERATIE XIIIg zn van XIIm

HARALD VAS VISSER, geboren Haarlem 30 augustus 1962
huwt Delft 2 maart 1988
LEENTJE VAN VEEN, geboren Nunspeet 8 juli 1964
uit dit huwelijk werden te Haarlem 3 kinderen geboren :
  1 FLOORTJE VAS VISSER, geboren 26 april 1989

  2 RUBEN VAS VISSER, geboren 6 september 1990

  3 ARON VAS VISSER, geboren 24 maart 1993

GENERATIE XIVa - zn van XIIIa

ADRIE VAS, geboren Purmerend 17 mei 1959
huwt Purmerend 4 augustus 1989
ELSISABETH VAN DAM, geboren Beverwijk 14 mei 1960
uit dit huwelijk werd te Purmerend een kind geboren:
  1 MARIANKA VAS, geboren 14 juni 1990

GENERATIE XIVb - zn van XIIIb

RENE VAS, geboren 's-Gravenhage 14 januari 1965
huwt Hoek van Holland 3 september 2004 - echtscheiding 2010 -
JOSE DORGELO, geboren Assen 14 mei 1974
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 JESSE VAS, geboren 24 september 1999

  2 TIMME VAS, geboren 4 februari 2002