Onderzoek en samenstelling door Patrick van Griethuysen & Loes Peters,
bijgewerkt tot
DECEMBER 2009
Email: pvg@camerama.demon.nl
Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.


WASHINGTON - VON WASHINGTON
"exitus acte probat"


In genealogische papieren en genealogrammen die ingezien kunnen worden bij het Centraal Bureau Genealogie in Den Haag wordt de suggestie gewekt als zou de Nederlandse tak van de familie Washington afstammen van een zekere Robert Washington.
Zeker is dit echter niet omdat de juiste data voor aansluiting bij een Engels geslacht niet te vinden zijn. Een Duitse publicatie in "Der Familieforscher " in Bayern, Frankenland und Schwaben van september 1950 door "Der Staatsoberarchivar Otto Freiherr von Waldenfels" geeft iets meer inzicht hoe wellicht de eerst bekende James Washington in onze contrijen is geraakt, hieronder volgt een klein stukje vertaling van de Duitse tekst.
De eerst bekende voorvader genaamd James Washington zou omstreeks 1685 uit Engeland hebben moeten vluchten omdat hij zich had aangesloten bij de partij van de hertog van Mornmouth wiens natuurlijke zoon Karel II een machtstrijd was aangegaan met koning James II. Deze James Washington zou een zoon zijn van Robert Washington die in Rotterdam overleed in 1674.
James Washington ontvluchtte Engeland en zoals het met dit soort verhalen gaat, leed schipbreuk op de Portugese kust. Vandaaruit vluchtte hij verder naar Rotterdam waar wij hem in 1675 aantreffen bij zijn huwelijk met de Nederlandse Clara van der Lanen. Kennelijk bevond hij zich al eerder in Rotterdam daar ook zijn vader Robert en zijn zuster Hannah daar al verbleven. James begon in Rotterdam een successvolle brouwerij, eerst in de Rode Leeuw en later in de Pauw. De Engelse gezant in Nederland verzocht enige keren zijn uitlevering naar Engeland. Kennelijk ging de toenmalige Nederlandse Regering niet op dit verzoek in zodat deze James de stamvader werd van het nu uitgestorven geslacht Washington in Nederland.
In verschillende publicaties staat dat de Nederlandse tak afkomstig zou zijn uit het dorp Washington in het Graafschap Northumberland maar waar onze Robert precies uit Engeland vandaan kwam en wat zijn geboortedatum is weten wij niet.
Van het Nederlandse geslacht kan verder nog worden vermeld dat zij tot de hoge burgerij behoorden en belangrijke maatschappelijke posities bekleedden zowel in het stadsbestuur, de handel alsmede in het leger.

De meest opmerkelijke figuur die dit geslacht voortbracht was zonder twijfel Jacob Washington. Hij werd te 's-Gravenhage in de Groote of St. Jacobskerk gedoopt op 28 januari 1778. Zijn vader Daniel overleed toen hij slechts 8 jaar oud was en zijn moeder toen hij 11 was. Het is niet geheel duidelijk wie zich over hem hem en zijn jongere broer ontfermde na het overlijden van hun moeder, er wordt slechts vermeld dat zijn oom (Hoogstad of hun vaders broer John Washington?) en de heer van Rielle de beheerders van het familiekapitaal waren. De beide wezen (14 en 8 jaar oud) werden in een militair opvoedingsinstituut geplaatst. Toen Jacob 16 jaar oud was, werd voor een officierloopbaan gekozen, niet in de laatste plaats omdat zijn oom (Hoogstad of Washington?) een vriend van Generaal-majoor Baron Rudolf Bentinck was.
Hij werd op 15 april 1794 vaandrig in het infanterie regiment van Bentinck in Zwolle. Reeds in november van dat jaar viel een deel van dat regiment bij Nijmegen in handen van de Franse bezetters. Jacob werd als krijgsgevangene naar Beauvais afgevoerd. Bij de uitroeping van de Bataafse republiek werden hij en zijn kameraden vrijgelaten. Jacob voelde er niets voor om in Bataafse krijgsdienst te treden en hield zich in Westfalen nabij de Bataafse grens op. Doordat hij in die omgeving andere gevluchte Nederlandse officieren trof die hem vertelden dat de Prins van Oranje een Nederlandse brigade aan het formeren was in de plaats Lingen voerde zijn weg hem daarheen.
Hij werd geengageerd als vaandrig in het 3e regiment van deze Nederlandse brigade die eerst naar het eiland Wight vervolgens naar een eilandje voor de Ierse kust en vervolgens naar Guersey werd gezonden. In 1802 keerde hij naar zijn geboortestad terug. In 1803 vinden wij hem weer terug als koerier in een Beiers regiment. In 1805 nam hij deel aan een veldtocht tegen Oostenrijk en in 1806 tegen Pruissen. In 1807 bevond hij zich in Warschau waar hij aangesteld werd als persoonlijke adjudant van de Beierse kroonprins Ludwich waarmee hij de komende jaren langdurige voetreizen o.a. van Zwitserland naar Gent ondernam. Aan de kant van de Hertog van Wellington nam hij deel aan de slag bij Waterloo. In 1814 vergezelde hij Prins Ludwig naar het Congres van Wenen en werd bevorderd tot hofmaarschalk, een functie waaruit hij op eigen verzoek in 1822 werd onslagen. Hij werd vleugeladjudant van de toenmalige Beierse Koning Max Joseph, een functie die hij na het overlijden van Max Joseph continueerde voor de nieuwe koning Ludwig I. Het voortdurend reizen had zijn wissel op zijn gezondheid getrokken en bovendien stond zijn huwelijk met Antonia Freiin von Verger op stapel dus het werd tijd voor een wat rustiger bestaan. In 1829 verhief zijn vriend koning Ludwig I hem in de adelstand.
Hij mocht zich nu Jakob Freiherr Von Washington noemen en kocht het middeleeuwse kasteel Notzing ten oosten van Munchen en niet in de laatste plaats door zijn uitgebreide adelijke familieleden voerde hij het bijbehorende huishouden van een edelman. Hij overleed te Munchen op 5 april 1848. Uit zijn twee huwelijken werden kinderen en kleinkinderen geboren die ook leden huwden van oude Beierse adelijke geslachten. Echter daar zijn laatste kleinzoon gehuwd doch zonder kinderen in 1930 overleed kwam er na bijna 130 jaar een einde aan de Beierse loot van deze Washington tak.


De Nederlands- Beierse tak van de familie Washington ziet er als volgt uit:

GENERATIE I

ROBERT WASHINGTON, geboren Engeland omstreeks 1610, overleden Rotterdam 1674, koopman in Rotterdam
huwt
NN
uit dit huwelijk werden voorzover bekend in Engeland 2 kinderen geboren:
  1 HANNAH WASHINGTON, overleden Rotterdam 16 januari 1701
  huwt 1e Hilligersberg 14 augustus 1666
  HENRY MOODY, afkomstig uit London
  huwt 2e
  ROBBERT DE WOLFF, verder niets bekend

  2 JAMES WASHINGTON, geboren omstreeks 1650, VOLGT ONDER II

GENERATIE II

JAMES WASHINGTON, geboren Engeland omstreeks 1650, overleden Rotterdam 26 september 1730, begraven Prinsekerk 29 september 1730, bierbrouwer in "de Roode Leeuw" en "de Pauw"
huwt Rotterdam 28 augustus 1675
CLARA VAN DER LANEN, geboren Rotterdam 1651, begraven Prinsekerk Rotterdam 23 februari 1731
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 5 kinderen geboren:
  1 SAMUEL WASHINGTON, VOLGT ONDER IIIa

  2 ELISABETH WASHINGTON, gedoopt Rotterdam 17 juli 1678, overleden 's-Gravenhage 15 juni 1755, ongehuwd

  3 MARIA WASHINGTON, geboren Rotterdam 1685, begraven Prinsekerk Rotterdam 27 september 1728
  huwt Rotterdam 31 maart 1715
  PIETER CONING, geboren Rotterdam, begraven Prinsekerk Rotterdam 20 maart 1720

  4 JOHANNA WASHINGTON, geboren 4 januari 1688, overleden 's-Gravenhage 8 februari 1777
  huwt 15 februari 1712
  ROBERT MILLING, geboren Belfast Ierland, predikant

  5 JAMES (JACOB) WASHINGTON, geboren Rotterdam 4 januari 1790,VOLGT ONDER IIIb

GENERATIE IIIa - zn van II

SAMUEL WASHINGTON, overleden Batavia NOI
huwt
MARIA RITSERT
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 SAMUELLA CLARA WASHINGTON, gedoopt 10 maart 1709, verder niets bekend

GENERATIE IIIb - zn van II

JAMES (JACOB) WASHINGTON, geboren Rotterdam 4 januari 1690, overleden 's-Gravenhage 24 januari 1757, advocaat
huwt Amsterdam 25 oktober 1724
CATHARINA MARIA WIJNANTS, geboren Amsterdam 1697, overleden 's-Gravenhage 11 februari 1758
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 5 kinderen geboren:
  1 JAMES WASHINGTON, gedoopt Schotse kerk 25 augustus 1725, VOLGT ONDER IVa

  2 JOHN (JAN) WASHINGTON, gedoopt Schotse kerk 24 november 1728, VOLGT ONDER IVb

  3 DANIEL WASHINGTON, gedoopt Schotse kerk 26 augustus 1739, VOLGT ONDER IVc

  4 ROBERT WASHINGTON, gedoopt Schotse kerk 25 december 1737, jong overleden

  5 ROBERT WASHINGTON, gedoopt Schotse kerk 1 juni 1738, jong overleden

GENERATIE IVa - zn van IIIb

JAMES WASHINGTON, gedoopt Schotse kerk 25 augustus 1725, overleden Leerdam 25 december 1762, luitenant in het Nederlandse leger
huwt Kampen oktober 1749
CATHARINA MARIA DE BLANCHE
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te 's-Gravenhage 5 kinderen geboren:
  1 CATHARINA MARIA WASHINGTON, gedoopt Engelse kerk 9 augustus 1750, begraven Amsterdam Westerkerk 6 maart 1769
  huwt 's-Gravenhage 21 augustus 1768
  JOHANNES ALBERTUS SCHLOSSER, begraven Amsterdam Westerkerk 24 maart 1769, geneesheer

  2 JAN WASHINGTON, gedoopt Rotterdam 21 december 1752, VOLGT ONDER Va

  3 SUSANNA CORNELIA WASHINGTON, gedoopt Engelse kerk 24 november 1754, jong overleden

  4 SUSANNA CORNELIA WASHINGTON, gedoopt Engelse kerk 21 december 1755, overleden januari 1757

  5 PIETER ANTONY WASHINGTON, gedoopt Engelse kerk 30 juni 1756, overleden Tilburg 1 juli 1758

GENERATIE IVb - zn van IIIb

JOHN (JAN) WASHINGTON, gedoopt Schotse kerk 24 november 1728, begraven Grote Kerk 's-Gravenhage 1 oktober 1800, ordinaris kerk van de Staten Generaal, ontvanger der belastingen
huwt 1e Amsterdam 26 november 1756
MARIA PETRONELLA STAAL, geboren 's-Gravenhage 23 juni 1723, overleden 's-Gravenhage 25 juni 1758
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 2e Amsterdam 16 november 1760
ELISABETH WAGENER, geboren 's-Gravenhage 1724, overleden 's-Gravenhage 7 december 1763
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 JACOBUS WASHINGTON, gedoopt 28 december 1772, VOLGT ONDER Vb
huwt 3e Amsterdam 17 maart 1765
LEVINA JOHANNA STIJGER, geboren Amsterdam 1736, overleden Rotterdam 26 maart 1806
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 5 kinderen geboren:
  2 JAN WASHINGTON, gedoopt Engelse kerk 24 november 1767, VOLGT ONDER Vc

  3 DANIEL WASHINGTON, gedoopt Engelse kerk 3 maart 1769, begraven 15 februari 1770

  4 SUZANNA WASHINGTON, gedoopt Engelse kerk 21 juli 1770, begraven 9 november 1789

  5 DANIEL WASHINGTON, gedoopt Engelse kerk 30 augustus 1772, VOLGT ONDER Vd

  6 ELISABETH CORNELIA WASHINGTON, gedoopt Engelse kerk 10 juni 1775, begraven 13 maart 1793

GENERATIE IVc - zn van III

DANIEL WASHINGTON, gedoopt Rotterdam Schotse Kerk 26 augustus 1739, begraven Grote Kerk 's-Gravenhage 14 oktober 1786, advocaat
huwt 1e 's-Gravenhage 28 oktober 1764
ELISABETH FER, gedoopt Grote Kerk 's-Gravenhage 27 maart 1735, begraven Grote Kerk 's-Gravenhage 2 december 1775
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 2e Engelse Kerk 's-Gravenhage 2 februari 1777
ELISABETH CORNELIA HOOGSTAD, geboren Leerdam, overleden Noordwijk 18 september 1789
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 JACOBUS WASHINGTON, gedoopt Grote Kerk 28 januari 1778, VOLGT ONDER Ve

  2 DANIEL WASHINGTON, gedoopt Grote Kerk 30 augustus 1781, VOLGT ONDER Vf

GENERATIE Va - zn van IVa

JAN (JOHAN) WASHINGTON, gedoopt Rotterdam 21 december 1752, overleden Huize Nieuwen Hoven bij Halsteren 7 mei 1801, kapitein van het regiment Palladon
huwt Bergen op Zoom 28 april 1788
JOHANNA CATHARINA VAN BOMMEL, gedoopt Bergen op Zoom 7 maart 1754, overleden Bergen op Zoom 25 december 1807
uit dit huwelijk:
  1 AMOS WASHINGTON, geboren omstreeks 1789, overleden brielle 8 november 1817

  2 JACOBUS GERRIT HILLEBRAND WASHINGTON, geboren Halsteren 7 november 1790, VOLGT ONDER VIa

GENERATIE Vb -zn van IVb

JACOBUS WASHINGTON, gedoopt 's-Gravenhage Engelse Kerk 28 december 1772, overleden Rotterdam 17 juni 1846, goudsmid
huwt Leerdam 30 april 1809
JOHANNA SPRONG
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 ELISABETH FREDERIKA JOHANNNA WASHINGTON, gedoopt Amsterdam Amstelkerk 2 september 1812, verder niets bekend

  2 ALETTA EMILIA JACOMINA WASHINGTON, gedoopt 's-Gravenhage Kloosterkerk 1 september 1818, overleden Rotterdam 8 maart 1901
  huwt 's-Gravenhage 14 april 1841
  ERNESTUS RIJFKOGEL, geboren Amsterdam 11 februari 1815, overleden Rotterdam
  25 maart 1876, goud- en zilversmid

GENERATIE Vc -zn van IVb

JAN WASHINGTON, gedoopt 's-Gravenhage Engelse kerk 24 november 1767, overleden 's-Gravenhage 3 januari 1836
huwt 1e 's-Gravenhage/Zaandam 12 juni 1791
ANNA DE LANGE, geboren West Zaandam 3 augustus 1771, begraven 's-Gravenhage Grote Kerk 13 december 1797
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 2e 's-Gravenhage 20 mei 1802
MARIA KRUEL, geboren 's-Gravenhage 1785, overleden 's-Gravenhage 22 juli 1840
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 6 kinderen geboren:
  1 JAN WASHINGTON, gedoopt Kloosterkerk 24 maart 1804, overleden 25 april 1805

  2 JAN WASHINGTON, gedoopt Kloosterkerk 14 maart 1806, overleden Sprang Capelle 11 juli 1873, ongehuwd, officier

  3 LEVINA PETRONELLA JOHANNA WASHINGTON, gedoopt Kloosterkerk 22 januari 1810, overleden 17 november 1814

  4 JOHANNNA CORNELIA WASHINGTON, gedoopt Kloosterkerk 30 oktober 1811
  huwt 's-Gravenhage 21 november 1832
  CORNELIS LODEWIJK KEURENAER, gedoopt 's-Gravenhage Lutherse Kerk 26 mei 1805, overleden Leiden 10 september 1861

  5 CORNELIA ELISABETH WASHINGTON, gedoopt Kloosterkerk 22 maart 1813, overleden 13 december 1814

  6 JOHANNA PETRONELLA ELISABETH WASHINGTON, gedoopt Kloosterkerk 10 september 1816, overleden 's-Gravenhage 14 oktober 1860, ongehuwd

GENERATIE Ve -zn van IVc

JACOBUS (JAKOB) Freiherr von WASHINGTON, gedoopt 's-Gravenhage Grote Kerk 28 januari 1778, overleden bij Munchen Dld 5 april 1848,
huwt 1e Regensburg Dld 28 juli 1822
ANTONIE C.M.A.J.M.G. Freiin VON VERGER, geboren 1788, overleden huize Giebelbach, Meer van Constanz 19 april 1831, Canonnesse van St Anna Munich, Dame van de koninklijke Theresia orde
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 3 dochters zijn jong overleden:
  1 LUDWIG AUGUST MAXIMILIAN GEBHART Freiherr VON WASHINGTON, geboren 11 november 1827, overleden 7 april 1845, luitenant 3e regiment der infanterie

  2 MAXIMILIAN EMANUEL WILLIBALD BERNARD JOHANN GEBHARD Freiherr VON WASHINGTON, geboren Notzing 2 augustus 1829, VOLGT ONDER VIb
huwt 2e Munchen 24 januari 1833
KAROLINE Freiin VON SEGESSER AUF BRUNEGG, geboren Notzing Dld 1802, overleden Munchen 13 april 1841
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  3 KARL THEODOR Freiherr VON WASHINGTON, geboren Notzing 27 oktober 1833, VOLGT ONDER VIc

GENERATIE Vd -zn van IVb

DANIEL WASHINGTON, gedoopt 's-Gravenhage Engelse kerk 30 augustus 1781, overleden 's-Gravenhage 22 augustus 1820, civil sergeant
huwt 's-Gravenhage Walen Kerk 17 oktober 1802
JOHANNA CORNELIA VAN DE POLDER, geboren Rotterdam 28 juni 1783, overleden 's-Gravenhage 28 februari 1826
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren 1/2/4/5/6 te Amsterdam, 3 te 's-Gravenhage:
  1 LEVINA JOHANNA WASHINGTON, gedoopt Nieuwe Kerk 4 maart 1803, overleden Brielle 21 juli 1823

  2 CORNELIA MARGARETHA JOHANNA WASHINGTON, gedoopt Nieuwe Kerk 2 maart 1805, overleden Amsterdam 9 december 1811

  3 JACOBUS WASHINGTON, gedoopt Kloosterkerk 5 november 1806, overleden Soerabaja NOI 25 maart 1845, ongehuwd, luitenant, ridder in de militaire Willemsorde

  4 JOHANNA MARIA WASHINGTON, gedoopt Nieuwe Kerk 4 juni 1809, overleden Amsterdam 28 oktober 1811

  5 SUSANNA CORNELIA JOHANNA WASHINGTON, gedoopt Oude Kerk 30 september 1810, overleden Amsterdam 17 februari 1812

  6 doodgeboren zoon, geboren 23 november 1811

GENERATIE Vf -zn van IVc

DANIEL WASHINGTON, gedoopt Grote Kerk 1 augustus 1781, overleden Leipzig 6 september 1813
huwt Stade 4 september 1808
CAROLINE JULIE DOROTHEA MARCARD
verder niets bekend

GENERATIE Vd -zn van IVb

DANIEL WASHINGTON, gedoopt 's-Gravenhage Engelse kerk 30 augustus 1781, overleden 's-Gravenhage 22 augustus 1820, civiel sergeant
huwt 's-Gravenhage Walen Kerk 17 oktober 1802
JOHANNA CORNELIA VAN DE POLDER, geboren Rotterdam 28 juni 1783, overleden 's-Gravenhage 28 februari 1826
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren 1/2/4/5/6 te Amsterdam, 3 te 's-Gravenhage:
  1 LEVINA JOHANNA WASHINGTON, gedoopt Nieuwe Kerk 4 maart 1803, overleden Brielle 21 juli 1823

  2 CORNELIA MARGARETHA JOHANNA WASHINGTON, gedoopt Nieuwe Kerk 2 maart 1805, overleden Amsterdam 9 december 1811

  3 JACOBUS WASHINGTON, gedoopt Kloosterkerk 5 november 1806, overleden Soerabaja NOI 25 maart 1845, ongehuwd, luitenant, ridder in de militaire Willems orde

  4 JOHANNA MARIA WASHINGTON, gedoopt Nieuwe Kerk 4 juni 1809, overleden Amsterdam 28 oktober 1811

  5 SUSANNA CORNELIA JOHANNA WASHINGTON, gedoopt Oude Kerk 30 september 1810, overleden Amsterdam 17 februari 1812

  6 doodgeboren zoon, geboren 23 november 1811

GENERATIE Vf -zn van IVc

DANIEL WASHINGTON, gedoopt Grote Kerk 1 augustus 1781, overleden Leipzig 6 september 1813
huwt Stade 4 september 1808
CAROLINE JULIE DOROTHEA MARCARD
verder niets bekend

GENERATIE VIa - zn van Va

JACOBUS GERRIT HILLEBRAND WASHINGTON, geboren Halsteren 9 november 1790, postbeambte
huwt Brielle 25 mei 1815
WILHELMINA DOROTHEA LUX,geboren 's-Gravenhage ca 1784, overleden Gouda 11 december 1843
uit dit huwelijk werden te Brielle 4 kinderen geboren:
  1 JOHAN HENDRIK WASHINGTON, geboren 25 maart 1816, overleden Brielle 12 februari 1825

  2 JOHANNA CATHARINA JULIANA WASHINGTON, geboren 27 augustus 1817
  huwt Gouda 29 juni 1848
  JOHANNES HENDRIK LUX, luitenant artillerie

  3 JACOBA DOROTHEA WASHINGTON, geboren 18 december 1819

  4 JOAN HENDRIK WASHINGTON, geboren 14 september 1825, overleden Gouda 17 januari 1846

GENERATIE VIb - zn van Ve

MAXIMILIAN EMANUEL WILLIBALD BERNARD JOHANN GEBHARD Freiherr VON WASHINGTON, geboren Notzing 2 augustus 1829, overleden Graz Oostenrijk 3 juli 1903
huwt Rastede Dld 15 augustus 1855
FREDERIKE Hertogin VON OLDENBURG, geboren 8 juni 1820, overleden Pols 20 maart 1891
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 PETER ELIMAR OTTO KARL GEORGE VON WASHINGTON, geboren 31 juli 1856, VOLGT ONDER VIIa

  2 STEPHAN VON WASHINGTON, geboren juni 1858, overleden Palermo Italie 9 september 1899, ongehuwd.

GENERATIE VIc - zn van Ve

KARL THEODOR Freiherr VON WASHINGTON, geboren Notzing 27 oktober 1833, overleden Erding 8 februari 1897,
huwt Gries 18 april 1893
MARIA Gravin VON BUTLER CLONENBOUGH, geboren Heimhausen 22 augustus 1844, overleden Beieren 1933
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIa - zn van VIb

PETER ELIMAR OTTO KARL GEORGE Freiherr VON WASHINGTON, geboren 31 juli 1856, overleden 22 december 1930
huwt Pols 27 maart 1883
GISELA Gravin WELSER VAN WELSERSHAIMB, geboren 25 augustus 1857, overleden 1 juli 1913
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

Nederlands en Beiers geslacht in mannelijke lijn uitgestorven.